Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Voorwaarden voor eHealth

Naast bekostiging en financiering zijn diverse andere voorwaarden zoals wet- en regelgeving van belang om eHealth toe te passen in de zorg. Hier vindt u vragen en antwoorden, inclusief verwijzing naar relevante bronnen voor meer informatie.

Wet- en regelgeving

Zorg voor innoveren beschouwt eHealth als een variant van bestaande zorg, conform het standpunt van het Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat alle wet- en regelgeving die voor een zorgproces van toepassing is ook van geldt voor eHealth als onderdeel van dat zorgproces.

Vanwege het digitale karakter van eHealth toepassingen kan het wel nodig zijn om wet- en regelgeving te concretiseren of te duiden, omdat de wet- en regelgeving nog veelal uitgaat van persoonlijke zorg, vaak geleverd binnen een zorginstelling. 

Download het standpunt van het Zorginstituut Nederland hier.

EHealth wordt gezien als een variant van bestaande zorg en moet voldoen aan bestaande wetten. Als een zorgverlener een patiënt behandelt, is er op grond van een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dit onderdeel van het Burgerlijk Wetboek wordt ook wel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) genoemd. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich hier aan houden.

Daarnaast zijn er nog de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wetten stellen specifieke eisen aan de manier waarop zorginstellingen omgaan met persoonsgegevens en hoe deze worden beschermd en beveiligd. Momenteel ligt een wetsvoorstel ter behandeling in de Tweede Kamer. In dit voorstel worden verschillende wetten, waaronder de WGBO, samengevoegd tot één nieuwe wet: de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Deze nieuwe wet versterkt en verduidelijkt de rechtspositie van patiënten (cliënten).

Voor een compleet overzicht van de kwaliteitswetten binnen de gezondheidszorg kunt u terecht op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Er is geen specifieke wet- en regelgeving voor eHealth, omdat eHealth een variant is van bestaande zorg. Er is wet- en regelgeving die voorwaarden stelt aan het digitale karakter van eHealth. Deze wetten zijn echter niet specifiek van toepassing op de gezondheidszorg, maar gelden voor alle digitale omgang met vertrouwelijke informatie. Zie ook de publicatie ‘Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth’ van Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Daarnaast worden aanvullende richtlijnen opgesteld voor en door beroepsgroepen zelf, zoals de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de landelijke artsenfederatie KNMG. Deze richtlijn gaat in op de vraag onder welke voorwaarden artsen online contact met patiënten kunnen onderhouden.

Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven. Belangrijkste advies is om na te gaan of uw eHealth toepassing voldoet aan het wetgevend kader voor het zorgproces waarin het wordt toegepast.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of de zorgorganisaties voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of de organisaties zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).