Kennisbank

Implementatie experts

Hoe mooi een innovatie of vernieuwing is, het gebruik in de praktijk gaat meestal niet vanzelf. Als zorgvernieuwer of -verlener in een instelling loop je tegen drempels op bij het invoeren ofwel implementeren van je vernieuwing.

Implementatie is de laatste jaren een professioneel vakgebied geworden. Veel mensen zijn door kennis en ervaring inmiddels dan ook experts te noemen. Deze expertise wil Zorg voor innoveren hier ontsluiten. Je kunt bij deze experts terecht voor tips, adviezen en korte vragen. Voor meer langdurende coaching en begeleiding kun je zelf met hen (financiële) afspraken maken.

Netwerken
Het merendeel van de experts zijn verbonden aan diverse Nederlandse implementatienetwerken. Het netwerk van ZonMw is opgebouwd vanuit kennisontwikkeling en onderzoek, het Nederlands Implementatie Collectief vanuit de Jeugdhulp en publieke gezondheidszorg en het Expertisenetwerk Implementatie. Deze drie netwerken overlappen gedeeltelijk en verbinden zich om elkaar te versterken en aan te vullen vanuit hun eigen invalshoek: op niveau van zorgdomeinen en vanuit de verschillende focus (respectievelijk kennistoepassing/onderzoek, landelijke kennisdeling en expertise-opbouw). 

Bekijk hier het beknopte overzicht.

Overzicht experts

Expertise
Kennisbenutting, (internationale) samenwerking, opschaling, bruikbaar onderzoek, de-implementatie, verzekeraars, cofinanciering, realiseren en meten van impact, innovatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Implementatie van projectresultaten, indienen van implementatiegerichte projectvoorstellen, innovatieve implementatie strategieën, wegwijs binnen ZonMw rondom implementatie en innovatie en innovatie in onderzoek.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Ik heb een onderzoeker geholpen om de business case te maken die de implementatie van de cardiac-output monitor in Nederlandse ziekenhuizen enorm heeft versneld. Bekijk de case hier.

E linden@zonmw.nl
T 06 46 19 89 23

Expertise
Jeugdgezondheidszorg (JGZ); jeugd; publieke gezondheid; richtlijnen

Je kunt mij benaderen met vragen over
Creatief implementeren; out of the box denken; implementeren in de JGZ

Voorbeeld uit eigen praktijk
Zorg ervoor dat mensen zelf aan de slag gaan en kunnen, maar maak ze ervan bewust dat ze dit niet alleen hoeven te doen! Ik begeleid een netwerk van implementatiefunctionarissen voor richtlijnen binnen de jeugdgezondheidszorg. Hun vragen en uitdagingen kennen veel overeenkomsten en leren van elkaar geeft hen veel energie. De uitdaging zit hem erin om oog te hebben voor zowel de overeenkomsten (1+1=3) als verschillen (maatwerk moet!).

E bsterkenburg@ncj.nl
T 06 53 97 52 68

Expertise
Leefstijlinterventies, procesevaluatie, implementatiestrategie, meten van implementatie (fidelity)

Je kunt mij benaderen met vragen over
Ik voer met name implementatie onderzoek uit bij leefstijlinterventies. Ik denk graag mee over het design van een procesevaluatie; dus wat meet je wanneer, bij wie en op welke manier. En hoe kan je deze proces data vervolgens het beste analyseren en linken aan effectmaten. Daarnaast heb ik ervaring met het ontwikkelen van implementatiestrategieën.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Twee mooie voorbeelden zijn het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) lesprogramma en het EuroFIT programma (leefstijl programma voor voetbalsupports met overgewicht). Beide programma’s lieten veelbelovende resultaten in een RCT evaluatie zien. Vervolgens hebben we procesevaluatie data - aangevuld met input van diverse stakeholders - gebruikt om implementatiestrategieën te ontwikkelen om opschaling mogelijk te maken. Dit zijn allebei mooie voorbeelden van het vertalen van wetenschap naar de praktijk.

f.vannassau@vumc.nl
T 020 444 92 54

Expertise
Public Health; Implementation Science

Je kunt mij benaderen met vragen over
Advisering over implementatie en implementatieonderzoek, in het bijzonder binnen de domeinen alcohol-, drugs-, tabakspreventie en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast heb ik mij verdiept in de relatie tussen de implementatie van interventies en de effectiviteit binnen effectonderzoeken.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Als projectleider op het gebied van alcohol-, drugs-, en tabakspreventie in het uitgaansleven ben ik dagelijks bezig om jongeren, ouders, preventiewerkers, festivalorganisatoren en al die anderen die betrokken zijn bij het organiseren van een veilig en gezond uitgaansleven te ondersteunen. Een mooi voorbeeld uit dit werkveld vind ik Celebrate Safe, een publiek-private samenwerking waarbij festivalorganisatoren en preventieprofessionals samen optrekken. Hierdoor komen bereik en effectiviteit mooi samen.

E fgoossens@trimbos.nl
T 030 297 11 41

Expertise
Kennisbenutting, zorgmanagement, zorginnovatie; in mijn huidige functie vooral binnen de langdurige zorg, zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Zorginnovatie, verandermanagement, kennisbenutting.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Ontwikkelen en implementeren van methodisch handelen voor een paramedische doelgroep, deze wordt door 80% toegepast. Het oorspronkelijke model is inmiddels een aantal keren geactualiseerd en inmiddels onderdeel van digitale systemen. Opzetten en inzetten van infrastructuren als toegankelijke vindplaats van projectopbrengsten voor de praktijk.

E asseldonk@zonmw.nl
T 070 349 53 37

Expertise
Implementatie van e-health, zoals online zelfmanagement trainingen en het patiëntenportaal.

Je kunt mij benaderen met vragen over
De ontwikkeling van eHealth interventies, de samenwerking hierin met patiënten en andere stakeholders, onderzoek naar haalbaarheid en (kosten)effectiviteit en implementatie. Meer informatie is hier te vinden.

Voorbeeld uit eigen praktijk
In het UMC Utrecht hebben patiënten toegang tot hun dossier via het patiëntenportaal. Het patiëntenportaal is gestart op de afdelingen dermatologie en reumatologie. Op basis van de ervaringen op die afdelingen is het portaal nu beschikbaar voor alle patiënten in het UMC Utrecht. Studies hebben inzicht gegeven in belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik vanuit het perspectief van patiënten

E h.vanosmedendorp@umcutrecht.nl
T 06 11 61 92 12

Expertise
Implementatie van patiëntgerichte zorg in zorgorganisaties (1e lijn en 2e lijn).

Je kunt mij benaderen met vragen over
Implementatie van innovaties in teams/in zorgorganisaties; Strategieën voor implementatie; Tools die implementatie bevorderen; Evaluatie van implementatie.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Implementatie van samen beslissen in de zorgteams van 5 CVA zorgketens; Implementatie van time-out en gedeelde besluitvorming in 5 ziekenhuizen bij nieuwe diagnose borstkanker; Bevorderen gebruik van kwaliteitsinstrumenten; Implementatie van cardiovasculaire preventie in ziekenhuizen en de eerste lijn (mijn promotieonderzoek).

E hrvoogdt@gmail.com
T 06 51 96 48 15
 

Expertise
Integraal werken in de wijk, basiszorg jeugd en gezin, veranderkundige, innovatie/implementatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Begeleiden van complexe verandertrajecten op het gebied van jeugd en het sociaal domein. Hierbij is toegang tot zorg en ondersteuning een specifiek themagebied. Wat vraagt dit van een zorgprofessional? Van de inwoner? Van de gemeente? Van anderen in het ‘zorglandschap’? Hoe maak je de goede aansluiting naar basisvoorzieningen of juist naar specialistische hulp. Hoe weet je of je het goede doet en dit goed doet?

Voorbeeld uit eigen praktijk
Op dit moment ben ik, samen met collega’s van andere kennisinstituten en met de samenwerkende inspecties aan de slag met de ontwikkeling en beproeving van een zelfevaluatietool voor gemeenten en hun lokale teams rond toegang en samenhang zorg en ondersteuning.

E h.ooms@nji.nl
T 06 25 66 07 27

Expertise
Ontwerpen van implementatiestrategieën, evalueren van complexe interventies, gezonde leefstijl, ontwikkelen van leefstijlinterventies, werkzame elementen, procesevaluaties, duurzame implementatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Hoe identificeer je implementatie barrières? Hoe kom je van een lijst met barrières en succes factoren naar geschikte implementatiestrategieën? Welke theorieën kan ik gebruiken bij het ontwerpen van implementatie strategieën? Hoe weet je wat de werkzame elementen zijn van mijn interventie? Hoe zet ik een goede evaluatie op van een (complexe) interventie of verandering? Hoe kom ik tot een duurzame verandering?

Voorbeeld uit eigen praktijk
Vanaf 2014 zijn wij betrokken bij het EuroFIT project. Dat is een internationaal onderzoek naar een leefstijlprogramma voor mannelijke voetbalsupporters om hen te helpen om meer te bewegen, minder te zitten en gezonder te eten. Binnen dit Europese onderzoek ontwikkelen en evalueren wij een implementatieplan voor duurzame implementatie en verspreiding. Zie: http://eurofitfp7.eu/ of IQ healthcare. Bekijk ook: ALIKO-studie, Nijmegen Groen, gezond en in beweging; Implementatie van het leefstijlprogramma Lively Legs; Implementatie van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg; ODHIN; ‘Making the connection. Implementing lifestyle interventions in healthcare’.

E Irene.vandeGlind@radboudumc.nl
T 024 361 76 04

Expertise
Huisartsgeneeskunde, eerstelijn, chronische zorg, e-health

Je kunt mij benaderen met vragen over
Bovenstaande.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Patiënten zoeken vaak online naar informatie over hun ziekte. In theorie kan betrouwbare gezondheidsinformatie het zorggebruik verminderen, maar bewezen is dat niet. Wij onderzochten of de website Thuisarts.nl in de eerste jaren na de lancering geleid heeft tot een afname van het zorggebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Na de lancering van Thuisarts.nl is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk afgenomen, vooral het aantal telefonische consulten.

E i.smeele@nhg.org
T 030 282 35 61 / 030 282 35 50

Expertise
IMPACT-methode, implementeren, procesinnovatie, businesscase, eHealth  

Je kunt mij benaderen met vragen over
Opstarten, implementeren en opschalen van innovatieprojecten

Voorbeeld uit eigen praktijk
Ik begeleid diverse organisaties in de gezondheidszorg bij het opstarten en uitvoeren van innovatieprojecten. Afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt aan projecten op het gebied van vitaliteit, zelfmanagement, persoonsgerichte zorg en eHealth. Voorbeelden van deze projecten zijn te vinden op mijn site.

janneke@amplitudo.nl
06 47 09 82 87

Expertise
Praktijkgericht programmeren, strategische analyse, inzetten van creativiteit en boerenverstand. Als vliegende kiep van ZonMw ben ik een generalist met een geneeskundige achtergrond, die de toepassing van kennis altijd voor ogen heeft. Kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt. Uitwisseling en interactie zijn dus cruciaal binnen de kenniscyclus, die wat mij betreft zo praktijkgericht mogelijk georganiseerd moet zijn.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Kennisagenda’s, kennispleinen.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Tweedaags implementatiecongres Kennis Beter Delen (ooit), kennisplein Zorg voor Beter (150.000 bezoekers per maand).

E j.zandvliet@zonmw.nl
T 070 349 51 53

Expertise
Implementatie, jeugd, richtlijnen, professionalisering, complexe verandering, effectiviteit, wetenschap praktijk beleid, gedeelde besluitvorming

Je kunt mij benaderen met vragen over
1. Implementatie, innovatie of verandering in het jeugddomein. Ik maak me sterk voor voortdurende kwaliteitsverbetering en professionalisering. Ik zie het als een uitdaging om kennis die beschikbaar is vanuit wetenschap, praktijk en ervaringen van cliënten te bundelen tot een aanpak die kansrijk is en gedragen wordt.
2. Complexe verandervraagstukken? In werksessie begeleid ik teams of organisaties bij het aanpakken van hun verandervraagstuk. Wat is de bedoeling en welke kennis en kunde vanuit wetenschap en het eigen werkveld zijn in te zetten om tot een passende aanpak te komen?

Voorbeeld uit eigen praktijk
Implementatie van richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming: in korte tijd is het gelukt om – samen mét professionals, organisaties en cliënten – grote bekendheid te geven aan en gebruik te stimuleren van vakinhoudelijke richtlijnen voor een ‘jonge’ beroepsgroep. Ziewww.richtlijnenjeugdhulp.nl.

E k.stals@nji.nl
T 06 25 66 07 39

Expertise
Implementatie van interventies, implementatie-strategieën, borging van interventies, video-feedback, supervisie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
De implementatie van interventies in jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor een goede implementatie van vernieuwingen is een samenhangend geheel van implementatie-strategieën nodig. Op basis van praktijkgericht onderzoek dat verricht is en wordt binnen het Lectoraat Kwaliteit & Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Amsterdam is inmiddels veel kennis opgedaan over uiteenlopende strategieën gericht op competenties van professionals, de organisatie waarin zij werken en het leiderschap dat binnen de organisatie gewenst is.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Een mooi voorbeeld is de ontwikkelingen van manieren voor leren op de werkvloer. We weten dat de effectiviteit van interventies hoger is bij kwalitatief goede uitvoering. Supervisie helpt professionals om interventies goed uit te kunnen blijven voeren in de dagelijkse praktijk. Een manier die leidt tot betekenisvolle verandering bij professionals is supervisie aan de hand van video feedback met gebruik van een reflectie- instrument. Ook het werken met betekenisvolle metingen helpt professionals zicht te ontwikkelen in hun werk. Achtergrond, handreikingen en instrumenten zijn te vinden op www.hva.nl/zorgvoorjeugd.

E l.boendermaker@hva.nl
T 06 21 15 60 71

Expertise
(De-)implementatie-onderzoek, analyse belemmerende en bevorderende factoren, (de)implementatie-strategieën, evaluatie van implementatie, verschillen implementatie en de-implementatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Advisering over (de-)implementatie-onderzoek, in het bijzonder binnen het domein van de ziekenhuis en revalidatiezorg (inclusief fysiotherapie).

Voorbeeld uit eigen praktijk
Het implementeren van de verstandige keuze van de NOV ‘geen MRI en geen artroscopie bij degeneratieve knieën zonder slotklachten’ in 13 orthopedische centra in samenwerking met orthopedisch chirurgen en patiënten(organisaties): in afzienbare tijd is er een hoop werk verzet binnen de deelnemende centra en is het gelukt om grote bekendheid te geven aan de verstandige keuze en zijn diverse succesvolle interventies ontwikkeld om het gebruik van MRI en artroscopie bij degeneratieve knieën te reduceren. De samenwerkingen met alle betrokken zijn enthousiast makend en zeer waardevol.

E l.vanbodegom-vos@lumc.nl
T 071 526 27 49

Expertise
- Implementatie door co-creatie, social learning en netwerken
- Adaptief veranderen en leiderschap in complexe zorgpraktijk

Je kunt mij benaderen met vragen over
- Hoe te netwerken om mensen te betrekken en je innovatie verder te verspreiden
- Co-creatie faciliteren om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar en je innovatie aan de slag gaan
- Leerprocessen faciliteren om ervoor te zorgen dat mensen je innovatie leren begrijpen en deze leren te gebruiken in hun eigen werk.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Om ervoor te zorgen dat mensen een instrument, in dit geval een ‘veranderkompas’, gaan gebruiken, hebben we een workshop georganiseerd vanuit het vraagstuk ‘hoe kan ik steeds beter slagen in mijn werk’. Tijdens de workshop konden ze met het kompas aan de slag waardoor mensen ervaarden wat het gebruik van het kompas voor hun betekent. Een deelnemer zei na afloop: ‘als ik het kompas eerder had gehad dan had ik handvatten gehad om mijn werk beter te bespreken en uit te voeren’.

E mrooseboom@zinl.nl
T 020 797 84 39

Expertise
Sociaal domein gemeenten, Preventie/Publieke Gezondheid, kennisinfrastructuur (lokaal en landelijk), (Kennis voor) Gemeenten, kennis gebruik, Passend onderzoekdesign bij de kennisvraag in het sociaal domein, GGZ, Thuiszorg

Je kunt mij benaderen met vragen over
U kunt mij benaderen om mee te denken over uw vraagstukken en de achtergronden en oorzaken daarvan, het vinden van reeds beschikbare kennis en ervaring en de vertaling daarvan naar uw situatie, het inzetten van mijn landelijk en regionale netwerk op het gebied van (kennis over) gezondheid, welzijn en preventie.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Themapagina Kennis voor gemeenten.

E rooy@zonmw.nl
T 070 349 52 19

Expertise
Medisch inhoudelijke/innovatieve samenwerking over de “echelons” heen

Je kunt mij benaderen met vragen over
Samenwerking over de bestaande echelons heen, waarbij samenwerkingsafspraken geborgd moeten worden in de dagelijkse praktijk van (zorg)professionals, zodat de samenwerking tot stand komt/ondersteund wordt.

Voorbeeld uit eigen praktijk
- Implementatie van een transmuraal palliatief (consultatie)team (2008), waarbij professionals uit verschillende echelons ieder vanuit hun eigen zorgperspectief gezamenlijk zorg levert voor de palliatieve patiënt. De implementatie dusdanig vormgegeven dat allerlei gevoelde barrières zijn weggenomen en men nu al bijna 10 jaar wekelijks gezamenlijk zorg verleend. (Europees geaccrediteerde vorm van zorg)
- Ontwikkelen van communicatievormen om de regionale samenwerkingsafspraken “hands on” inzichtelijk te maken voor betrokkenen.

E m.oostindier@mmc.nl
T 040 888 60 60 / 06 48 13 41 90

Expertise
Inhoud én veranderen, bewegen, professionalisering, leren, reflectie, jeugdhulp, projectleiding

Je kunt mij benaderen met vragen over
Hoe met en voor professionals leren en ontwikkelen te faciliteren; het versterken professionele/beroepsidentiteit professionals; reflecteren met professionals tijdens het werk, en in casuïstiekbesprekingen, intervisie en moreel beraden; processen begeleiden en projectleiding.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam ben ik betrokken bij de Leerlijn voor professionals. Met anderen werk ik aan het stimuleren en faciliteren van leren in teams, en informeel leren op de werkplek; een aanbod van deskundigheidsbevordering en scholing voor de professionals die in de wijken werken passend bij hun generalistische werk en de opdracht voor de organisatie; en het stimuleren van onderlinge kennisdeling tussen teams.

info@mariskavandersteege.nl
T 06 35 11 54 29

Expertise
Implementatiestrategie ontwerpen en begeleiding vanuit de bril van leren en communiceren.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Implementeren, leren, professionaliseren, creëren van netwerken en monitoren binnen het sociaal domein.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Het coachen van een projectleider in de invoering van systeemgericht werken in een jeugdzorginstelling. I.p.v. standaard iedereen te trainen is a.d.h.v. een nulmeting per team een maatwerkgerichte implementatieaanpak ontwikkeld.

Bekijk Marleens video over zorgimplementatie.

marleen.wilschut@i-generator.nl
T 06 33 70 70 05

Expertise
Perinatal psychiatry and offspring development

Je kunt mij benaderen met vragen over
Het over en weer benutten van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk op het gebied van psychische klachten tijdens en na de zwangerschap en de effecten hiervan op het jonge kind. Ik beschik over een breed netwerk van onderzoekers en zorgprofessionals op dit gebied.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Op basis van bevindingen uit mijn promotieonderzoek naar de effecten van ouderlijke psychische klachten en de invloed daarvan op het jonge kind, is het me gelukt om een landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap op te zetten (www.lkpz.nl) en een screen-en-zorg toeleidingsinstrument te ontwikkelen (www.mind2care.nl) dat zich richt op het herkennen en adequaat behandelen van psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik van zwangere vrouwen. Beide initiatieven hebben een breed landelijk draagvlak.

E mijke.vandenberg@erasmusmc.nl
T 010 704 01 39

Expertise
Zorg- cva- netwerken- leernetwerken- kennis delen – NaH- zorgstandaard CVA

Je kunt mij benaderen met vragen over
Hoe laat je professionals van elkaar leren, hoe zorg je ervoor dat zij dat op een makkelijke manier het antwoord op hun vraag kunnen vinden? Op welke manier faciliteer je het uitwisselen van kennis van verschillende professionals via de digitale snelweg en live tijdens bijeenkomsten en maak je hen medeverantwoordelijk voor het resultaat ervan?

Voorbeeld uit eigen praktijk
Het Knowledge broker netwerk is een netwerk van zorgprofessionals die zorgvernieuwing op de werkvloer implementeren. In dit leernetwerk krijgen en geven ze elkaar feedback, scholing en inspiratie tijdens netwerkbijeenkomsten. De onderwerpen worden door de instellingen zelf uitgekozen. Tijdens het jaarlijks symposium worden zij uitgedaagd om hun resultaten via een poster te delen met de aanwezigen. De kennis zoveel mogelijk verspreiden en elkaar inspireren om ook door zorgvernieuwing betere patiëntenzorg te organiseren is steeds het doel.

E m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl
T 06 46 63 47 79

Expertise
Fysiotherapie, neurorevalidatie met als aandachtsgebied CVA (nazorg), revalidatiegeneeskunde, implementatie van innovatieprojecten

Je kunt mij benaderen met vragen over
CVA (Keten)zorg / Fysiotherapie na een beroerte / Multidisciplinaire samenwerking / Netwerk-ondersteuning / Projectmatig werken

Voorbeeld uit eigen praktijk
6 jaar geleden heb ik als projectleider het Gezamenlijk Medisch Consult voor patiënten na een Beroerte (GMC) geïntroduceerd en geïmplementeerd in het VUmc. Patiënten die na hun beroerte naar huis worden ontslagen worden uitgenodigd voor het GMC dat 4-6 weken na ontslag plaatsvindt. 4-6 Patiënten na een beroerte zijn tegelijkertijd aanwezig voor hun poliklinische controlebezoek waarbij een multidisciplinair team aanwezig is. Er is sprake van continuïteit van zorg en voorkomende problemen worden tijdig onderkend.

m.koolstra@vumc.nl
T 06 11 75 72 02

Expertise
eHealth, technologie voor langer thuis wonen of zorg op afstand, ziekenhuisverplaatste zorg, implementatie, opschaling, zorginnovatie, samenwerking, meten van (maatschappelijke) impact, structurele bekostiging.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Het initiëren, inrichten en realiseren van projecten om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen of op afstand (ziekenhuis)zorg te bieden, door de inzet van technologie. Het opzetten of begeleiden van een (regionaal) samenwerkingsverband. Het meten van maatschappelijke impact en de vervolgstappen die hiermee gezet kunnen worden voor de structurele inzet en bekostiging van de (beoogde) zorginnovatie.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Met de coalitie Vitaal Thuis hebben we de opgedane kennis en ervaringen gebundeld in verschillende documenten. Zo helpt het Stappenplan Contractering zorgvernieuwers en inkopers bij het maken van afspraken voor structurele bekostiging of kunnen de klantreizen gebruikt worden voor de eerste ideeën voor het herstructureren van de zorgprocessen.

E pvanruiten@vitavalley.nl
T 06 57 11 93 73

Expertise
Behandelintegriteit, kwaliteit van uitvoering, leren op de werkvloer, (internationale) implementatienetwerken, implementatiemodellen.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Het inzichtelijk maken van het succes van het implementatieproces zelf. Denk hierbij aan het uitwerken en toepassen van uitkomstmaten zoals kwaliteit van uitvoering (treatment integrity/fidelity) en het gebruik hiervan als monitoring en feedback tool in lerende organisaties. Tevens denk ik graag met u mee welk implementatiemodel met bijbehorende tools het beste aansluit bij uw praktijk en hoe u deze kan gebruiken als leidraad om uw implementatieproces mee te begeleiden.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Een mooi voorbeeld van een implementatieproject uit mijn eigen praktijk is ‘Wie helpt de hulpverlener?’ waar het inzetten van reflectiemethoden tijdens de supervisie aan jeugdzorgprofessionals centraal stond. Dat project heeft veel kennis opgeleverd over het toepassen van dit soort methoden in de praktijk. Daarnaast heeft het project een Toolkit opgeleverd die binnen verschillende organisaties door professionals wordt gebruikt om samen met collega’s te reflecteren op het eigen werk.

Bekijk Paulines video over zorgimplementatie.

E goense@zonmw.nl
T 070 349 50 71

Expertise
GGZ, 1e lijn gezondheidszorg, samenwerkingsvraagstukken, projecten opzetten.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Ik ben zelfstandig adviseur en gespecialiseerd in verandertrajecten met professionals. Ik heb de laatste 8 jaar met name in de GGZ en de 1e lijn gewerkt aan grote en complexe veranderingen in de zorg. Je kunt mij benaderen met vragen over het maken van een projectplan, coachen van projectleiders, analyse van belemmeringen en evalueren van resoluten.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Een mooi voorbeeld van een geslaagde implementatie is de invoering en borging van een nieuwe methode voor de begeleiding en behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in 10 grote GGZ-instellingen. Ik heb de projectleiders gecoacht bij het opstellen en uitvoeren van het plan.

E pt.vansplunteren@ziggo.nl
T 06 53 39 31 86

Expertise
Digitale dossiers, zorgplannen, persoonsgericht werken, cliëntportalen en administratieve lasten

Je kunt mij benaderen met vragen over
Het toerusten van medewerkers, cliënten en verwanten, kwaliteitsverbetering in primair proces van zorg en werken met digitale tools en instrumenten.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Bekijk het voorbeeld op de site van Vilans.

E s.timmer@vilans.nl
T 06 22 81 04 14

Expertise
Implementatie, co-creatie met professionals en patiënten, revalidatie, eigen regie in de zorg, context-based medicine, kwalitatief onderzoek.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Hoe te analyseren hoe nieuwe concepten of innovaties in de gezondheidszorg zich verhouden tot bestaande zorg; hoe vanaf het begin professionals en patiënten oprecht betrekken bij een innovatie-en implementatieproject; hoe factoren analyseren die de implementatie van de innovatie kunnen beïnvloeden en vervolgens passende implementatie strategieën kiezen; hoe het proces van een implementatie te evalueren.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Mijn mooiste ervaringen met implementeren waren die projecten waarbij een betrokken samenwerking was met professionals en patiënten. Een samenwerking waarbij het kenmerkend was dat iedereen enthousiast zijn kennis en expertise inzette en we van elkaar leerden in een cyclisch interactief innovatie- en implementatieproces. Dit co-creatie proces leidde tot verschillende behandelinterventies ter ondersteuning van het zelfmanagement van de patiënt; interventies toegespitst op de behoefte van de patiënten, de omstandigheden van de lokale setting en aansluitend op de bestaande zorgpraktijk.

E s.van.twillert@umcg.nl
T 06 25 64 99 09

Expertise
Verpleegkundig specialist intensieve zorg, neurologie, CVA. Zorg en behandeling patiënten na het doormaken van een beroerte.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Projectvoorstellen in een ziekenhuis setting, implementatie van multidisciplinaire behandeling ter verhoging van de kwaliteit van zorg voor de CVA getroffene/patiënt gedurende de ziekenhuisfase en de eerste periode van herstel daarna.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Ontwikkeling van een individueel zorgplan voor de CVA patiënt. Dit is een bundeling van informatie en afspraken tussen patiënt en zorgverlener/ behandelaar en hersteldoelen, gericht op het verhogen van kennis en inzicht in eigen ziekte en herstel. Een tool die de eigen regie op zorg en behandeling ondersteund.

E smarijnes@amphia.nl
T 076 595 52 96

Expertise
Ontwikkelen visie & strategie, implementatie van nieuwe interventies. Ik kan uitstekend moeilijke dingen makkelijk uitleggen, ben analytisch, vindingrijk en vorm een stevige brug tussen verschillende partijen die elkaar van nature minder goed verstaan. Daarmee draag ik zorg voor echte samenwerking met iedere stakeholder in elk project. Ik ben bij uitstek degene die de lastige, maar verhelderende vragen stelt. Vertragen om daarna te versnellen met altijd de focus op het eindresultaat.

Je kunt mij benaderen met vragen over
Vernieuwing en verbetering in de (gehandicapten)zorg eventueel in combinatie met vraagstukken over nuttige inzet van technologie, projecten die gaan starten en waar je ondersteuning bij zoekt of projecten die al gestart zijn en niet zo lekker lopen. Ook kunt u mij benaderen als u wilt sparren om uw plannen aan te scherpen.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Samen met een projectgroep geven we een belangrijke verandering vorm: de wisseling van behandeling met behulp van een papieren map, naar behandeling met behulp van een online omgeving. Om medewerkers inzicht te geven in de aanstaande verandering hebben we samen de klantreis gemaakt. Een lange bijeenkomst waarin we samen in kaart brachten welke reis de klant doormaakt en hoe medewerkers deze reis ondersteunen. Na afloop lieten de medewerkers me weten nu echt te begrijpen hoe ingrijpend deze verandering is én in te zien hoe we samen de omslag kunnen maken.

E sanne@burowisselstroom.nl
T 06 14 36 28 79

Expertise
Gedragsverandering en implementatie

Je kunt mij benaderen met vragen over
Mijn expertise is het planmatig ontwerpen van gedragsgerichte gezondheidsbevordering en implementatie van innovaties. Ik heb ervaring met onderzoek naar de implementatie van innovaties in het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg, de Jeugdzorg, integraal gezondheidsbeleid en het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast ben ik, samen met Margot Fleuren, grondlegger van MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties), een instrument waarmee op systematische wijze het proces van invoeren van een vernieuwingen kan worden verbeterd.
ref.: Fleuren, M., Paulussen, T., Dommelen, Paula van & Buuren, Stef van (2014). Towards a Measurement Instrument for Determinants of Innovations (MIDI). International Journal for Quality in Health Care; doi: 10.1093/intqhc/mzu060.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Exemplarisch is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een schoolse interventie ter bevordering van veilig vrijen (Lang Leve de Liefde). Al bij de ontwikkeling werd geanticipeerd op mogelijke implementatieproblemen. Daarenboven werd een invoeringsstrategie ontworpen om de kans op implementatie te maximaliseren. Uit de gecontroleerde effectstudie bleek dat docenten blootgesteld aan deze strategie beter in staat waren om het programma uit te voeren zoals bedoeld en daarmee een hogere leerwinst te bereiken bij hun leerlingen.

E theo.paulussen@tno.nl
T 06 46 96 61 08

Expertise
Visie en strategie, organisatorische implementatie van digitale zorginnovatie, behoeftenonderzoek, gerichte innovatie, anders organiseren, conceptontwikkeling, procesoptimalisatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over
-Hoe te achterhalen waar innovatie voor uw organisatie het meest loont; -Wat de mogelijkheden zijn van ehealth;
-Wat er vanuit organisatie-perspectief nodig is om de potentie van innovatie te benutten;
-Hoe u vanaf het begin zorgt voor gedragen en duurzame innovatie; -Hoe u komt tot structureel gebruik van ehealth.

Voorbeeld uit eigen praktijk
Ontwikkeling van online behandeling i.o.v. meerdere behandelcentra voor licht verstandelijke beperkte jongeren. Er is sterk gekeken naar waar daadwerkelijk meerwaarde voor zowel cliënten, medewerkers als de organisatie te behalen is door alle stakeholders in alle implementatiefases actief te betrekken. Binnen het platform is eigen regie in vergaande mate doorgevoerd en kunnen cliënten (en ouders) werken aan hun behandeling zonder altijd afhankelijk te zijn van de fysieke aanwezigheid van de behandelaar. Het platform wordt inmiddels gebruikt door 50.000 cliënten.

E wouter@burowisselstroom.nl
T 06 50 54 98 59