Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Ontwikkelen: Ik heb een goed idee voor een innovatie

Een goede innovatie begint met een goed idee. Soms ontstaat dat idee door iets waar u vanuit uw eigen werk tegenaan loopt, of vanuit een observatie waarvan u denkt: ‘dat moet beter kunnen’. U bent bijvoorbeeld zorgverlener en loopt tegen het feit aan dat u steeds alles dubbel moet registreren. Of uw 80-jarige moeder woont nog thuis, maar kan af en toe best wat hulp gebruiken en u hebt hier een nieuw zorgplatform voor bedacht. Kies hieronder om wat voor innovatie het gaat en bekijk welke regels voor u van belang zijn.

Mijn innovatie betreft een tastbaar product of medisch hulpmiddel.

Lang niet alle innovaties in de zorg hebben een hightech- of ICT-component in zich. In sommige gevallen zijn het innovaties waarbij het wellicht bijzonder is dat nooit iemand anders hieraan heeft gedacht. Voorbeelden van dit soort producten zijn innovaties als een extra traptrede, maar ook protheses, pleisters of een rolstoel met extra grote wielen. Afhankelijk van het type product en het risico dat gebruik ervan met zich meebrengt dienen verschillende stappen te worden doorlopen. Via onderstaande link kunt u bekijken of uw product een medisch hulpmiddel betreft.

Ieder product dat in Nederland op de markt komt, moet voldoen aan de zogenaamde CE-markering: een markering die aangeeft of uw product volgens de Europese normen ontwikkeld is. Afhankelijk van de risicoklasse van uw product wordt de markering uitgegeven door verschillende instanties. In sommige gevallen is dit de producent zelf (laag risico), in andere gevallen een zogenaamde ‘notified body’ (hoog risico).

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Als uw hulpmiddel voldoet aan de door het NEN vastgestelde normen, geeft dit aan dat uw product aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Deze certificering is niet verplicht, maar geeft aan dat de geïdentificeerde risico's op een aanvaardbaar niveau zijn gebracht en geborgd.

Tot slot is het bij een goed idee natuurlijk ook van belang om na te denken over het beschermen van het intellectueel eigendomsrecht. Oftewel: het aanvragen van een patent of octrooi.

Lees hier meer over:

In principe is het in dit stadium nog niet noodzakelijk om te weten hoe het gehele zorgstelsel in elkaar zit. Wel kan het goed zijn, met name met het oog op toekomstige financiering van de innovatie, om rekening te houden met de plek van uw innovatie in de Nederlandse Zorgmarkt; onder welke stelselwet valt uw innovatie precies? Het is dan handig om in een vroeg stadium de relevante partijen vast te betrekken.

Lees hier meer over:

Ik ben bezig met innovatie op het gebied van eHealth.

Steeds meer innovaties maken gebruik van ICT om het zorgproces te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan beeldschermzorg, domotica, maar ook een platform voor (medische) gegevensuitwisseling, serious gaming of een app die helpt om een diagnose te stellen. Indien een eHealth-applicatie onderdeel is van het medisch zorgproces, zoals bijvoorbeeld het stellen van een diagnose, wordt de software overigens meestal ook gezien als een medisch hulpmiddel.

Als u zich bezighoudt met gegevensverzameling in de zorg (en de opslag daarvan) is het van belang om rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld privacywaarborging. Te denken valt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast zijn er ook normen waar producten aan moeten voldoen. Zo kunnen, net als andere hulpmiddelen, ook apps worden voorzien van een CE-markering.

Met de toename van ICT in de zorg komen er ook steeds meer zelfstandige innovaties die data verzamelen. Er valt veel voor te zeggen om de verzamelde informatie te koppelen aan bestaande systemen of databases. Op die manier hoeft een patiënt niet keer op keer dezelfde informatie te geven aan zijn arts. Toch is het belangrijk om met deze persoonlijke gegevens goed – en vooral veilig – om te gaan.

Ik ontwikkel een sociale innovatie.

Sociale innovaties richten zich op een nieuwe manier van het aanpakken van maatschappelijke problemen. Vaak is de oplossing duurzamer, efficiënter of effectiever dan de huidige manier. Een sociale innovatie in de zorg is bijvoorbeeld wanneer een oudere met een hulpbehoefte – in dit geval het doen van boodschappen -  wordt gekoppeld aan iemand die graag een handje wil helpen. Vaak is dit iemand die dit vrijwillig doet vanuit het gevoel een bijdrage te willen leveren aan de maatschappij. Niet zelden wordt dit gefaciliteerd door een (digitaal) platform waar deze mensen aan elkaar worden gelinkt.

Sociale innovaties hoeven minder rekening te houden met regels en normen, zoals medische hulpmiddelen dat wel moeten. Omdat een sociale innovatie vaak een kort ontwikkelstadium kent, maar veel vaker ‘work in progress’ is, is het goed om tijdens de looptijd rekening te houden met waar binnen – of soms zelfs buiten – het zorgstelsel deze zich gaat bevinden. Wetten als de Wmo en jeugdwet zijn er steeds meer op gericht om de zorg dicht bij de cliënt te verzorgen: eerst kijken wat de cliënt zelf kan en wat zijn omgeving kan, en daarna te kijken naar de zorg die nog van buitenaf nodig is. Dit nodigt uit tot sociale innovaties rondom bijvoorbeeld burenhulp en mantelzorg.