Kennisbank

Andere wetten in de zorg

Wet op medische hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel wordt in de wet gedefinieerd als elk instrument, toestel, apparaat of software die alleen of in combinatie wordt gebruikt (…) voor doeleinden op het gebied van onder meer diagnose, bewaking en behandeling van bijvoorbeeld ziekten of een handicap. Doel is het beschermen van patiënten en gebruikers met betrekking tot de veiligheid van medische hulpmiddelen. Met deze wet wil men het gebruik van onjuist functionerende hulpmiddelen binnen de zorg voorkomen.

Vanaf 2020 wordt een nieuwe verordening van kracht die gevolgen kan hebben als je innovatie valt in een van de categorieën van de medische hulpmiddelen. Voor de zorgvernieuwer betekent dit in sommige gevallen o.a. nieuwe, strengere eisen met betrekking tot de bewijsvoering, de financiële aansprakelijkheid en de betrokkenheid van een Notified Body (een erkende, onafhankelijke partij). In de Handreiking 'Medische Hulpmiddelen’ van de Rijksoverheid kun je de belangrijkste wijzigingen vinden. 

 

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

In de WGBO zijn de rechten en plichten van zorgverleners en patiënten opgenomen. Zo dient een arts te handelen volgens de geldende richtlijnen en protocollen, maar is in deze wet bijvoorbeeld ook geregeld dat een patiënt recht heeft op inzage in zijn of haar medisch dossier. Ook dient een patiënt toestemming te geven alvorens een medische behandeling wordt ingezet.

 

Wet marktordening gezondheidszorg

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. De wet is bedoeld om de kosten van de zorg onder controle te houden en beschermt de positie van de patiënt. Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich houden aan de regels van de Wmg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder op deze wet en bepaalt prestaties (activiteiten en verrichtingen) en in sommige gevallen stelt de NZa ook maximumtarieven vast.

Zorgvernieuwer wetgeving