Nieuws

Financiers: 'Zo breng je e-health aan de man'

01-07-2015

De netwerkbijeenkomst van 23 juni had een interactief karakter. Na een plenaire opening en drie sprekers, konden de deelnemers in gesprek met potentiële financiers van e-healthinnovaties. Wat is ervoor nodig om een zorginnovatie te laten slagen? En wanneer kan een innovatie op financiering rekenen? Een korte terugblik.

Rabobank Nederland, Marleen Jansen en Jan-René Kleijne

De bezoekers van deze tafel willen vooral weten wat de rol van de Rabobank is bij investeringen in e-health. Marleen Jansen en Jan-René Kleijne van de Rabobank geven aan dat de bank kan assisteren bij gesprekken over business cases, verdienmodellen en lokale samenwerkingen. Bovendien zijn er in Nederland liefst 30 Rabobanken die over een zogeheten ‘medicidesk’ beschikken, een loket voor advies en ondersteuning op het gebied van private initiatieven in de zorg. De Rabobank investeert pas als er een gedegen business case ligt.

 

Dutch e-Health Fund, Oscar van Dijk

Het Dutch e-Health Fund investeert in zorginitiatieven die willen opschalen. Het fonds dicht het gat tussen subsidies (vaak gericht op de onderzoeksfase) en de zogeheten venture capitalists (die inspringen als het productconcept rond is). Het Dutch e-Health Fund, dat in 2016 start, is nadrukkelijk investeerder en geen subsidieverstrekker. Het fonds krijgt dus een fors aandeel in het bedrijf waarin het investeert. Vaak met als doel om het bedrijf later te verkopen. Daarmee wordt weer in andere projecten geïnvesteerd. Deelnemers aan de tafelsessie vragen zich af wanneer een e-healthinnovatie in aanmerking komt voor investering. Van Dijk geeft aan dat het product uniek en gemakkelijk op te schalen moet zijn. En erg belangrijk: de cliënt moet bij alle innovaties centraal staan.

 

ZonMw, Inge Valstar

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Dat doet de organisatie onder meer in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Inge Valstar (ZonMw) maakt tijdens de bijeenkomst duidelijk dat ZonMw alleen de onderzoeksfase van e-healthinnovaties subsidieert, en niet het implementatietraject. Waar de projecten aan moeten voldoen hangt af van het programma. Valstar raadt aan de subsidiekalender in de gaten te houden.

 

VGZ, Matthijs van der Bijl

VGZ heeft een Zorgvernieuwingsloket waar zorgvernieuwers kunnen aankloppen met een innovatief idee. De VGZ-consultant gaat dan in gesprek over wat de mogelijkheden zijn om de innovatie verder te brengen. Dat hoeft niet altijd met geld uit het VGZ-investeringsfonds te zijn. Ook kan de zorgverzekeraar zorgvernieuwers in contact brengen met mensen met relevante expertise. Of advies geven over het vertalen van een innovatie naar een product waarmee kostenbesparingen in de zorg te realiseren zijn. Voor de zorgverzekeraar staat goede zorg voor een lage prijs centraal.

 

CZ, Menno Jansen

Menno Jansen van CZ bespreekt de rol van de zorgverzekeraar bij innovaties. De deelnemers aan de tafeldiscussie zijn veelal ondernemers en zorgcoördinatoren van zorginstellingen. De innovatoren zijn met name benieuwd hoe ze hun innovaties kunnen verkopen. Jansen adviseert hen om coalities te vormen met de belangrijkste stakeholders, zoals zorgprofessionals. Samen schrijf je de beste business case. Wellicht komt de innovatie dan in aanmerking voor een investering.

 

 

Erasmus MC, Erik Zwarter

Vooral ondernemers bezoeken de discussietafel van het Erasmus MC. Zij zijn onder meer benieuwd hoe innovaties aan kunnen sluiten op de infrastructuur van het ziekenhuis. Volgens Zwarter is het ziekenhuis gebaat bij databronnen met patiëntgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de monitoringsgegevens van hartfalenpatiënten: zeker in grote hoeveelheden zijn dit soort gegevens waardevol. Het Erasmus MC ziet e-health als een belangrijke manier om besparingen te realiseren. De business case is dan ook erg belangrijk. Innovatoren moeten aan kunnen tonen dat het product bijdraagt aan besparingen, bijvoorbeeld via een succesvolle pilot.

 

Health Impact Bonds, Marieke van der Zanden en Daan van der Meer

Aan tafel 7 staan Marieke van der Zanden en Daan van der Meer van Society Impact. Society Impact verbindt partijen met elkaar, zodat zij samen maatschappelijke meerwaarde creëren. Daarbij ligt de nadruk op private investeringen in het publieke domein. Momenteel werkt Society Impact aan zogeheten Health Impact Bonds (HIB’s). Dit zijn prestatiecontracten tussen overheid, investeerder en ondernemer. Met als doel om preventief gezondheidsproblemen aan te pakken. Eerder deed het bedrijf al ervaring op met Social Impact Bonds (SIB’s). Van der Zanden: ‘Geld is niet het probleem. Er is eerder een tekort aan goede business cases.’

 

ECP/Platform voor de informatiesamenleving, Daniel Tijink

Aan tafel 8 bespreken zorgverzekeraars, zorgprofessionals en ondernemers onder leiding van het ECP de rol van gemeenten op het gebied van e-health. De deelnemers constateren dat gemeenten vaak zelfstandig opereren en weinig onderling afstemmen. Daardoor sluit het beleid niet altijd aan bij de rest van het zorglandschap. Ook is het soms onduidelijk waar je met ideeën terecht kunt. Om hier wat aan te doen kunnen gemeenten beter samenwerken met zorginstellingen en kennisinstellingen.

 

Nationaal OuderenFonds, Sabine Pool

Er is op dit moment veel behoefte aan producten die de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. Het OuderenFonds werft zelf fondsen en investeerders voor innovaties op dat gebied. Belangrijk is volgens Sabine Pool dat die innovaties onderscheidend en opschaalbaar zijn. Vermogensfondsen zijn regelmatig bereid om ook op de langere termijn (bijv. 3 jaar) te financieren, maar een goed verdienmodel is daarbij essentieel. Net als het kennen van de doelgroep: ontwikkelingen op de markt gaan vaak sneller dan wat ouderen willen en kunnen.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jolinda van der Endt & Ministerie van Economische Zaken, Niels van Leeuwen en Carla Dekker

Jolinda van der Endt geeft in de tafeldiscussie aan dat het ministerie van VWS zoekt naar belemmeringen die verhinderen dat zorginnovaties van de grond komen. Het loopt voornamelijk mis aan het eind van de keten: zorgverzekeraars hebben onvoldoende vertrouwen dat de innovatie financieel rendabel is. Het ministerie wil zoveel mogelijk drempels wegnemen. Het ministerie van Economische Zaken heeft algemene middelen om innovaties te stimuleren. Deelnemers aan de tafelsessie constateren dat deze middelen niet in te zetten zijn voor de implementatiefase van een product. De Topsector Life Science & Health heeft dit op het netvlies staan en kijkt wat zij hieraan kunnen doen.

 

Lees het verslag over het plenaire gedeelte van deze netwerkbijeenkomst hier.

 

 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje