Onze partners

Partners

Zorg voor innoveren is een initiatief van vier overheidsorganisaties: dit zijn Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw. Ook andere organisaties houden zich bezig met innovatie in de zorg. Zorg voor innoveren zoekt de samenwerking met deze partijen, zodat we elkaar versterken en op deze manier de zorgvernieuwer zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

 

Partners Zorg voor innoveren: 

 

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS stimuleert en faciliteert innovatie in de zorg. Wet- en regelgeving is hierbij een belangrijk instrument. Daarmee kan het ministerie sturen op de bekostiging van zorg, registratie van medische hulp- en geneesmiddelen, toelating tot het verzekerde (basis)pakket en het experimenteerbeleid. Om implementatie en opschaling van bewezen innovatieve toepassingen mogelijk te maken, neemt het ministerie belemmeringen weg en schept het de noodzakelijke randvoorwaarden.

Website: www.minvws.nl

 

ZonMw

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Belangrijk doel van ZonMw is het helpen versnellen van innovaties in de zorg. Dat gebeurt door onderzoek, ontwikkeling en implementatie van kennis- en vernieuwingsprojecten op het gebied van gezondheid, preventie en zorg en de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk te stimuleren en te financieren. ZonMw is daarbij de schakel tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Website: www.zonmw.nl  

 

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Belangrijke taken van het instituut zijn de advisering over de inhoud van het basispakket en de bevordering van de transparantie en de kwaliteit van de zorg. Het Zorginstituut Nederland levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

Website: www.zorginstituutnederland.nl  

 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Doel van de NZa is ervoor te zorgen dat alle inwoners van Nederland ook in de toekomst kunnen rekenen op goede basiszorg als zij dat nodig hebben, binnen een redelijke termijn, een redelijke afstand en tegen een redelijke prijs. Innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. Waar mogelijk biedt de NZa in de regels en de bekostiging van zorg ruimte aan zorginnovaties. Bijvoorbeeld door nieuwe prestatiebeschrijvingen toe te voegen en bestaande regels te versoepelen. Of via de nieuwe beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’, waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars met nieuwe zorgvormen kunnen experimenteren.

Website: www.nza.nl  

 


Samenwerkingspartners: 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dat doet de RVO met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook geeft de RVO advies over onderzoek en innovatie. Innovatief ondernemen is een van de speerpunten van de RVO.

Website: www.rvo.nl  

 

Kamer van Koophandel (KvK)

De Kamer van Koophandel stelt ondernemers in staat veilig zaken te doen en hun start- en groeiambities waar te maken. Ons doel is om met onze data, kennis en netwerken ondernemers te helpen om succesvoller te starten, te innoveren en te ondernemen in binnen- en buitenland. Wij ondersteunen de ondernemer via drie ingangen:

  • Het digitaal Ondernemersplein. Ondernemers vinden hier relevante en actuele (publieke) informatie, ook over de vraag bij welke publieke partijen zij welke dienstverlening kunnen afnemen.
  • De KvK website. Hier staan de diensten en producten van de Kamer van Koophandel, zoals events, webinars, informatieproducten voor bedrijven, telefonische en e-consulten. Ook kunnen bedrijven zich hier inschrijven in het Handelsregister, hun gegevens actualiseren en exportdocumenten opvragen.
  • Bij de KvK Informatie- en Advieslijn stellen ondernemers hun vragen over starten (en overdracht), vernieuwing, financiering en internationalisering. De gezondheidssector is één van de kansrijke sectoren waar de Kamer van Koophandel zich op richt. Zorgvernieuwers kunnen met hun vragen bellen naar 088-585 2211. Een adviseur van de KvK MKB-sector Life Sciences & Health is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De Kamer van Koophandel helpt ondernemers bij het wegnemen van belemmeringen die hun groei in de weg staan. Zorg voor Innoveren en de Kamer van Koophandel werken samen omdat beide organisaties actief zijn op het gebied van innovaties in de zorg en zich richten op zorgvernieuwers. Door onze diensten en netwerken te verbinden kunnen we zorgvernieuwers beter ondersteunen bij het realiseren en implementeren van hun innovatie.

Website: www.kvk.nl 

 

Zorginnovatie.nl

Zorginnovatie.nl is een open platform en community. Iedereen kan hier innovaties in zorg en welzijn delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. De belangrijkste drivers hierin zijn ‘Verbinden’ en ‘Versnellen’. We verbinden bestaande structuren en innovatienetwerken in de zorg door het stimuleren van kennisdeling en intensieve samenwerking. Zorginnovatie.nl is een online community ondersteund door een sterk platform met relevante stakeholders. Versnellen van innovatie gebeurt ook vanuit de community, die waardevolle suggesties of inhoudelijk commentaar geeft. We maken inzichtelijk waar de behoeften liggen en koppelen die aan relevante actoren of organisaties.

Website: www.zorginnovatie.nl   

 

Nictiz

Optimale toepassing van E-health en ICT in de zorg kan in de ogen van Nictiz niet zonder standaardisatie. In nauwe samenwerking met zorgverleners, koepelorganisaties, standaardisatieorganisaties, overheid en industrie zorgt Nictiz voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van de noodzakelijke informatiestandaarden. Nictiz doet dit door het organiseren van gemeenschappelijke ontwikkelprojecten, door kennisoverdracht en door kwaliteitstoetsing. Zorg voor innoveren en Nictiz werken samen aan het beschikbaar stellen en overdragen van kennis en expertise over standaardisatie van e-health en ICT in de zorg. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het kennisbankonderwerp e-healthfinanciering en in het beschikbaar stellen van relevante publicaties op het gebied van e-health.

Website: www.nictiz.nl 

Poppetje Zorg voor innoveren