Het Nederlandse zorgstelsel

Hoe werkt het Nederlandse zorgstelsel?

Het zorgstelsel is complex. In de brochure ‘Het Nederlandse zorgstelsel’ van de Rijksoverheid wordt dit helder uitgelegd. Het Platform Zó werkt de zorg heeft boeken, workshops en visualisaties ontwikkeld om meer inzicht te geven in het zorgstelsel. Het platform bestaat uit diverse partijen uit de zorg.

Hoe krijgt mijn innovatie een betaaltitel?

Een betaaltitel (prestatie) kan (onder voorwaarden) worden aangevraagd. Mogelijk past de innovatie al binnen een bestaande betaaltitel. In de wegwijzer bekostiging e-health staat meer informatie. In samenwerking met zorgverzekeraar of zorgkantoor kan beoordeeld worden of de innovatie al bekostigd kan worden. Is dit niet het geval, stel dan je vraag aan Zorg voor innoveren.

De Beleidsregel Innovatie biedt ruimte voor zorgaanbieders en –verzekeraars om te experimenteren met innovatieve zorg als dat binnen de bestaande regels (nog) niet mogelijk is.

Om van start te gaan met een experiment onder de Beleidsregel Innovatie, moeten zorgaanbieder en –verzekeraar een gezamenlijke aanvraag indienen. De aanvraag omvat een beschrijving van de innovatie, het verwachte voordeel van de innovatie, de verwachte kostenbesparing, en de methodes om die laatste twee punten te meten en te bewijzen. De aanvraag wordt getoetst door de NZa, eventueel met hulp van Zorginstituut Nederland. Zij wordt ingeschakeld als het onduidelijk is of een zorginnovatie verzekerde zorg betreft. 

Indien een aanvraag goedgekeurd wordt, wordt voor dat experiment een beschikking afgegeven. Met die beschikking kan het experiment vervolgens gedurende drie jaar gedeclareerd worden. Gedurende deze experimentele periode verzamelen de experimenteerpartijen data over het experiment. Mede aan de hand van deze data evalueren zij het experiment twee keer: halverwege de looptijd en zes maanden voor het einde. In deze evaluaties bespreken zij samen met de NZa of, en eventueel hoe, de innovatie een plek in de structurele regelgeving kan krijgen. Meer informatie is te vinden in de informatiekaart beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.