Het Nederlandse zorgstelsel

Hoe werkt het Nederlandse zorgstelsel?

De brochure ‘Het Nederlandse zorgstelsel’ van de Rijksoverheid legt het stelsel helder uit. Het Platform Zó werkt de zorg heeft boeken, workshops en visualisaties beschikbaar die meer inzicht geven in het zorgstelsel. In het platform zijn diverse partijen uit de zorg vertegenwoordigd.

Hoe krijgt mijn innovatie een betaaltitel?

Je kunt (onder voorwaarden) een betaaltitel (prestatie; een beschrijving van de behandeling) aanvragen. Mogelijk past de innovatie al binnen een bestaande betaaltitel. In de wegwijzer bekostiging e-health vind je meer informatie. In samenwerking met zorgverzekeraar of zorgkantoor kun je beoordelen of de innovatie al bekostigd kan worden. Is dit niet het geval, stel dan je vraag aan Zorg voor innoveren.

Beleidsregel Innovatie

De Beleidsregel Innovatie biedt ruimte voor zorgaanbieders en –verzekeraars om te experimenteren met innovatieve zorg als dat binnen de bestaande regels (nog) niet mogelijk is.

Om van start te gaan met een experiment onder de Beleidsregel Innovatie, moeten zorgaanbieder en –verzekeraar een gezamenlijke aanvraag indienen. De aanvraag omvat een beschrijving van de innovatie, het verwachte voordeel van de innovatie, de verwachte kostenbesparing, en de methodes om die laatste twee punten te meten en te bewijzen. De NZa toetst de aanvraag, eventueel met hulp van Zorginstituut Nederland. Zij wordt ingeschakeld als het onduidelijk is of een zorginnovatie verzekerde zorg betreft. 

Experimentele periode

Indien de NZa een aanvraag goedkeurt, geeft ze voor dat experiment een beschikking af. Met die beschikking kun je het experiment vervolgens gedurende drie jaar declareren. Gedurende deze experimentele periode verzamelen de experimenteerpartijen data over het experiment. Mede aan de hand van deze data evalueren zij het experiment twee keer: halverwege de looptijd en zes maanden voor het einde. In deze evaluaties bespreken zij samen met de NZa of, en eventueel hoe, de innovatie een plek in de structurele regelgeving kan krijgen. Meer informatie is te vinden in de Informatiekaart beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.