Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

In de WGBO zijn de rechten en plichten van zorgverleners en patiënten opgenomen.

Zo dient een arts te handelen volgens de geldende richtlijnen en protocollen, maar is in deze wet bijvoorbeeld ook geregeld dat een patiënt recht heeft op inzage in zijn of haar medisch dossier.

Ook dient een patiënt toestemming te geven alvorens een medische behandeling wordt ingezet.