Wet langdurige Zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijven 24 uur zorg per dag in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

Net als bij de Zorgverzekeringswet adviseert het Zorginstituut Nederland hierbij over de zorg waar burgers recht op hebben en neemt de minister hierover uiteindelijk het besluit. Daarnaast wordt ook vastgesteld wie, wanneer, waarop aanspraak kan maken. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand recht heeft op zorg in het kader van de Wlz. Waar bij de Zvw de zorgverzekeraars aan zet zijn om zorg in te kopen, zijn dat in de Wlz de zorgkantoren. Ook zij gaan in onderhandeling met aanbieders van – in dit geval – langdurige zorg.