Europese wettekst AVG

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).