De projectmanager

Zorgvernieuwing is inspiratie en dromen, in combinatie met hard en planmatig werken. Hier komt de projectmanager in beeld.

Die is praktisch, werkt planmatig en denkt strategisch. Hij signaleert vroegtijdig kansen en behoeften, en weet hoe je processen structureert en in goede banen leidt. Bijvoorbeeld door doelen SMART te formuleren. En door beschikbare kennis over implementatie slim te gebruiken.

Planmatig vernieuwen

Elk opschalingsproces vergt eigen keuzes en accenten. Er is dus geen checklist die een projectmanager simpelweg afloopt. Toch is het belangrijk dat je het proces gestructureerd benadert. Zeker in het zorgveld moet je goed beschrijven hoe een vernieuwing aansluit bij richtlijnen, protocollen of zorg-specifieke standaarden. Ook kan het nodig zijn (wetenschappelijke) bewijzen van effectiviteit te verzamelen.

Hoofdrol in analyseren

In het opschalingsteam neemt de projectmanager het voortouw in cruciale analyses. Een stakeholdersanalyse maakt duidelijk welke partijen betrokken zijn. Een kosten-batenanalyse beschrijft wat de vernieuwing de verschillende stakeholders kost én oplevert. Een risicoanalyse is nodig om zicht te krijgen op de (potentiële) succes- en faalfactoren in het opschalingstraject.

Niet alles is te plannen. Maar het helpt wel om onzekerheden met een stevig onderbouwde, systematische aanpak zo goed mogelijk te managen.

Maakt deze innovatie kans in de praktijk?

Garanties zijn er niet, maar met een systematische aanpak verminder je wel een aantal onzekerheden. Als projectmanager moet je deze vragen kunnen beantwoorden: wat willen we bereiken? Wie zijn hierbij van belang? Wat moeten deze mensen doen? Wat zijn de eigenschappen van de vernieuwing? En wat speelt er allemaal in de omgeving?

Stel jezelf, je team én je doelgroep kritische vragen over (de behoefte aan) jouw innovatie en stel een plan van aanpak op. Op die manier vergroot je de kans van slagen.

SMART je doelen formuleren – is dat handig?

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Het is slim om per doelgroep binnen het opschalingsproces SMART-doelstellingen te formuleren. Dus niet alleen voor de eindgebruikers, maar ook voor de andere partners in het proces. Wat moeten ze weten, denken én doen? Voor elke groep binnen het proces zijn de antwoorden op deze vragen weer anders. Gebruik het Implementatieplan van ZonMw.