Een tweede digitale editie van het Innovatiecafé trok op 17 mei een groot en divers publiek. Thema deze keer was hoe te zorgen voor structurele financiering van zorginnovaties. Sprekers waren onder meer een zorgorganisatie, ondernemer en zorgverzekeraar, die toelichtten hoe zij duurzame bekostiging samen hebben aangepakt.

Pim Ketelaar is programmadirecteur en bestuurder bij VitaValley en betrokken bij SET-up, het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hij verzorgde de introductie van het thema duurzame bekostiging met de zorgverzekeraar. Pim noemde de 15 miljoen euro die in 2021 nog beschikbaar is voor de SET. Maar hij benadrukte vooral het belang van samenwerking en het delen van ervaringen, om te voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden. “Dat gaat zowel om het proces als de resultaten van het realiseren van duurzame bekostiging. In gezamenlijk overleg kun je afspreken hoe je resultaten gaat meten. Dat is een puzzel, maar er is veel van elkaar te leren!”
Pim gaf ook een helder rijtje doelstellingen van duurzame bekostiging, namelijk het bereiken van:
•    Betere zorguitkomsten
•    Afbuiging kosten
•    In stand houden van solidariteit zorgstelsel, kwaliteit en toegankelijkheid
•    Meer kwaliteit van leven
•    Meer werkplezier

Online hulpmiddelen

Pim kwam verder met een aantal handige tips. Zo benoemde hij de online hulpmiddelen zoals het Kennisdossier structurele bekostiging, het Stappenplan, en adviseerde hij daarnaast het inkoopbeleid van zorgverzekeraars te bestuderen. Ten slotte was zijn oproep: “Blijf delen en leer van elkaar!”

Plenair gesprek

In een vraaggesprek met Anneke Kiewiet, regiomanager KwadrantGroep, Jeroen van der Heijden, FocusCura en Mariska Veenstra, zorginkoper ouderenzorg Zilveren Kruis beschreven zij hun ervaringen. De aanleiding om e-health in te zetten was volgens Anneke de urgentie rond schaarste aan personeel, doordat het moeilijk blijkt personeel blijvend te binden. “We willen onze cliënten professioneel bedienen via onze medewerkers maar zijn zaken anders gaan organiseren, zoals via e-health. We zijn met FocusCura en Zilveren Kruis op weg gegaan en deden samen een SET-aanvraag omdat we dezelfde belangen zagen.”
Medicatiebegeleiding op afstand werd een speerpunt. Jeroen zei daarover: “Bij beginnende dementie of Parkinson is het belangrijk dat medicatie op het juiste moment wordt ingenomen. KwadrantGroep is veel tijd kwijt met het aanreiken van die medicijnen. Dat kun je voorkomen door het proces te automatiseren via een medicijndispenser en je geeft de client ook veel zelfstandigheid.”

Hoe kwam initiatief voor duurzame bekostiging tot stand?

De drie partijen kenden elkaar al voordat de SET langskwam. Mariska beschreef een belangrijk voordeel van de korte lijnen die er daardoor al waren rond de inkoop van ouderenzorg. “KwadrantGroep gaf aan mee te willen gaan in een SET-aanvraag en betrok ons al vroeg in het proces. We hebben toen al ideeën en wensen besproken.” Die gingen vooral over de inhoud, voegde Anneke toe: “Toepassingen zoals de medicijndispenser, persoonsalarmering, digitale sloten en later ook beeldzorg. We willen graag dat de medewerker in gesprek gaat met de client om zelfstandigheid zo goed mogelijk te behouden. Dat ging stroef dus wilden we zaken anders gaan aanpakken.” De financiering via SET maakte het mede mogelijk de cultuuromslag bij de medewerker te realiseren. 
Over de rol van de verzekeraar vertelde Mariska: “We hebben een inkoopbeleid waarvan e-health en innovatie belangrijke onderdelen zijn. Een belangrijke vraag voor ons is telkens te bepalen of het om verzekerbare zorg gaat.”
Jeroen merkte op dat de klassieke klant-leverancier relatie niet meer bestaat. “KwadrantGroep is goed in het leveren van de beste zorg maar wil ook goede en slimme innovaties leveren. Daarvoor zoek je samenwerking met een partner die dat kan regelen. Innoveren doe je samen.”

Stip op de horizon

Over wat het doel was aan het begin van het proces, vertelde Anneke dat het vooral ging om aantallen en opschaling. “We hadden het gevoel dat tot dan toe de echte verandering ontbrak. We besloten voor forse opschaling te gaan.” Voor Mariska gold het voornemen ook voor de toekomst te verzekeren dat de zorg beschikbaar blijft: “We hebben een gemeenschappelijk belang om dat samen voor elkaar te krijgen. Het moet onder verzekerbare zorg blijven vallen.” Dat gedeelde belang is iets wat ook Jeroen bevestigde: “We hebben allemaal dezelfde basisvisie. We willen uiteindelijk goede en innovatie zorg blijven leveren, het beste voor de client bieden. En slimme zorg, gezien de druk op personeel.”

Lessen en tips

Afsluitend hadden de drie deelnemers adviezen voor zorginnovatoren die op zoek zijn naar duurzame bekostiging. Mariska: “Zoek vroeg in het traject contact en trek gezamenlijk op. Dan kun je snel stappen zetten.” Jeroen noemde de mindset die op verandering gericht moet zijn. “Technlogie, tenzij… is een hele andere invalshoek. De techniek is er al, maar hoe ga je het inbedden in de zorg? Gebruik webinars of e-learning om het op de lange termijn te borgen.” Over gezamenlijk optrekken zei Anneke nog: “Je hebt veel doorzettingsvermogen nodig, alle niveaus in je organisatie moeten er achter willen staan.”

Tien ronde tafels

Na het plenaire deel spraken deelnemers van het innovatiecafé verder in ronde tafel-sessies. Er waren vertegenwoordigers van KwadrantGroep, FocusCura, De Friesland/Zilveren Kruis, Zorginstituut Nederland, Vilans, Menzis, Zo-Dichtbij, Nederlandse Zorgautoriteit, SET-up en CZ Zorgkantoor. De tien kleinere groepen behandelden uiteenlopende thema’s zoals het ontwikkelen van zorginnovaties, de commercialisatie van ICT oplossingen, de Stimuleringsregeling E-health Thuis en de Wet langdurige zorg. Meerdere keren werd daar het belang van het voorbereiden van een stevige business case benadrukt, en opschalingen vooral stap voor stap aan te pakken.

Volgende innovatiecafé

Dit innovatiecafé kwam tot stand met samenwerkingspartners Zorginnovatie.nl, het SET-up programma (VitaValley) en het AAL programma (ZonMw).

Wil jij een van de volgende innovatiecafés van Zorg voor innoveren bezoeken, volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief.