Financiële ondersteuning

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor de ontwikkeling, implementatie of opschaling van jouw zorginnovatie? Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies of regelingen die bij ons bekend zijn en waarvan wij denken dat die voor jou als zorginnovator relevant kunnen zijn.

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Je leest hierover in onze kennisbank of je kan online je vraag aan ons stellen voor advies op maat.

Regelingen Zorg voor innoveren

Training tot digicoach

Deze voucherregeling biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om eigen zorgmedewerkers op te leiden tot digicoach. Deze digicoaches kunnen vervolgens collega's met digitale vragen verder helpen en daarmee de digivaardigheid in de zorg vergroten. De laatste ronde is in juni 2021 voortijdig gesloten. 

Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor het laatste nieuws rondom onze regelingen.

Implementatie- en opschalingscoaching

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Deadline: ronde 7 is voortijdig gesloten.

Eind augustus opent een nieuwe ronde van deze regeling. Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor het laatste nieuws.

Regelingen van partners

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) via ZonMw en RVO

Ben je aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wil je samen met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis mogelijk iets voor jouw samenwerkingsverband. Deadline: 31 december 2022.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg van ZonMw

Met deze subsidieronde wil ZonMw kennis verder brengen om de zorg te verbeteren, waarbij de vier principes van passende zorg centraal staan (waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid). Je kunt subsidie aanvragen voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies; zorgbreed van huisartsenzorg, paramedische zorg, verpleegkundige zorg, de geestelijke gezondheidszorg tot medisch specialistische zorg. Deadline: 13 september 2022, 14.00 uur.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship

De implementatie science practitioner wordt opgeleid om in een actieve rol als bruggenbouwer en ambassadeur de verspreiding en implementatie van opgedane kennis op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en/of passende zorg (coalitieakkoord 2021-2025) op de werkvloer te (helpen) realiseren met als doel (kosten)effectieve zorg te realiseren in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wil ZonMw met deze subsidieoproep een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur. Deadline: 4 oktober 2022, 14.00 uur.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van NZa

Heb jij een idee waarmee je door te innoveren de zorg wilt verbeteren? Deze regeling voor kleinschalige experimenten van NZa maakt het mogelijk om drie jaar lang kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt. Je ontvangt een betaaltitel voor het innovatieve idee. Vanaf dat moment kun je in de praktijk experimenteren met het innovatieve idee én dit ook declareren.  Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Tijdens de subsidieperiode moeten onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort. Per jaar zijn er twee aanvraagrondes. De laatste ronde van 2022 is nu geopend. Deadline: 20 september om 14.00 uur.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) via RVO

Heb je een idee voor een kleinschalig innovatief woonzorginitiatief voor overwegend 55plussers? Dan is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) mogelijk iets voor jou. Door de toenemende vergrijzing is er onder ouderen een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) via RVO

De SOW geeft jouw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Vraag bijvoorbeeld subsidie aan voor projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. Je kunt het geld deels gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Deadline: 12 september 2022, 17.00 uur.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) via ZonMw en VWS

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe praktijkinitiatieven, die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben, bekender te maken en een impuls te geven. Deadline: verschilt per subsidiemogelijkheid.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Wil je meer weten over het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek? Neem een kijkje op de website.