Overheidsroute

Jouw innovatie leidt tot nieuwe zorg die nog niet wordt aangeboden of vergoed. Bijvoorbeeld omdat de aard of de werking van de zorg verandert of omdat er zorg kan worden geboden die voorheen niet mogelijk was.

Om je innovatie succesvol in de markt te kunnen zetten, is het van belang dat je innovatie een plek heeft binnen de financiering en bekostiging van de gezondheidszorg.

Wat moet ik doen om aan de regels van de overheid te voldoen?

Voor jouw innovatie kan nog niet betaald worden totdat omschreven is wat deze precies voor de patiënt doet. Daarnaast moet er ook een prijskaartje aan komen te hangen. Hiervoor kun je aankloppen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt. Ze doet dit onder andere door het opstellen van zorgprestaties en het bepalen van tarieven. Pas als een innovatie voldoet aan de voorwaarden van een prestatie, mag een zorgverlener de betreffende zorg met een tarief aanbieden aan patiënten en in rekening brengen bij de zorgverzekeraar.

Tips:

 • Wil je meer weten over zorgprestaties? Kijk voor een voorbeeld naar het filmpje over DBC’s, zorgprestaties in de ziekenhuiszorg op Vimeo.
  Het verkrijgen van een zorgprestatie en een tarief betekent dat de zorg verhandeld mag worden. Dit betekent nog niet dat alle zorgverzekeraars de zorg automatisch vergoeden. Hiervoor moet de zorg opgenomen zijn in het basispakket en daar gaat het Zorginstituut Nederland over.
  Het Zorginstituut beheert het basispakket van verzekerde zorg. Het adviseert over de samenstelling van het basispakket en verduidelijkt welke zorg tot dit pakket behoort. Het Zorginstituut volgt de principes van ‘evidence based medicine’ bij de beoordeling welke zorg zou moeten worden toegelaten tot het basispakket (en dus vergoed moet worden door de zorgverzekeraars). Lees meer over de beoordeling 'stand van de wetenschap en praktijk'.
 • Zorgprestaties zijn vaak ruim geformuleerd waardoor de bekostiging van innovaties meestal onderdeel is van onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De meeste innovaties passen dan ook binnen de bestaande bekostiging en financiering van de zorg. Onderzoek voor jouw innovatie of deze binnen een zorgprestatie past en/of verzekerde zorg is.
  Zorg voor Innoveren kan je hierbij helpen. Lees meer over de wegwijzer bekostiging e-health.
 • Opgenomen worden in het basispakket is een lang en kostbaar traject. Voor sommige innovaties is het mogelijk om sneller in het pakket te komen. Het doel van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg van het Zorginstituut is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
 • De 'e-health bekostigingswijzer' van de Nederlandse Zorgautoriteit is ontwikkeld voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de wijze waarop bekostiging van eHealth is geregeld binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Met de bekostigingswijzer kan:
  • een innovator met een e-health toepassing nagaan op welke zorgaanbieders hij zich het beste kan richten voor de verkoop van zijn innovatie
  • een zorgaanbieder nagaan in hoeverre zijn of haar zorg via eHealth toepassingen wordt bekostigd
 • Procedurebrief toelating Voorwaardelijke Toelating
  Op 15 februari 2018 is de procedure gestart voor het indienen en beoordelen van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating (VT) tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Deze brief geeft uitleg over de mogelijkheid van VT, welke zorg in aanmerking kan komen voor VT, en de procedure voor het indienen en beoordelen van dossiers. Lees meer over beoordeling voorwaardelijke toelating van zorg.
 • Op 1 januari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg ingegaan. Deze vervangt de regeling voor voorwaardelijke toelating. Er is voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Hiermee worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  

Wat maakt deze route een uitdaging?

Deze vormen van zorginnovatie worden meestal ontwikkeld door medisch specialisten in samenwerking met bedrijven en onderzoekers. Draagvlak hiervoor onder zorgverleners en beroepsverenigingen is cruciaal; zij vormen zich een oordeel over de vraag of de nieuwe zorg veilig en verantwoord is en tot het geboden arsenaal van de beroepsgroep moet behoren.

De ontwikkeling en evaluatie van dit soort toepassingen is over het algemeen een complex, langdurig en kostbaar traject. Onderzoeksbudget en de hulp van experts is noodzakelijk om tijdens deze periode tot een wetenschappelijk correcte evaluatie te komen (bijvoorbeeld door middel van klinisch onderzoek, zoals een RCT).

Tips:

 • Het Zorginstituut zal pas na jaren van investeringen en onderzoek besluiten of jouw innovatie wel of niet structureel wordt opgenomen in het basispakket. Informeer dus goed naar alle mogelijkheden en kansen voordat je deze route gaat bewandelen.
 • Heb je een medisch specialistische innovatie? Lees meer over de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk (2014).

Terug naar het overzicht van de kennisbank