Sturing op structureel gebruik

De eerste 4 implementatie-fases zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen en uitproberen van een e-health- toepassing en bijbehorende werkprocessen.

Ideeën en inzichten worden gedurende pilots uitgeprobeerd en aangescherpt. Sturing is vooral gericht op door- en uitvoering van wat bedacht en beloofd is. In de opschalingfase is het van belang om de sturing op enkele vlakken te verschuiven:

  • Structuur: van experimentele inzet (project) naar dagelijkse praktijk
  • Sturing: van kwaliteit naar aanvullend sturen op kwantiteit
  • Scope: van beperkte naar organisatiebrede schaal

Deze verschuivingen zijn nodig om de langere termijn-doelstellingen te bereiken. Vanzelfsprekend kan dit alleen als de e-health-toepassing daadwerkelijk kwalitatief en van meerwaarde is gebleken in de praktijk.

‘Warme’ ervaringen, opgedaan door collega’s tijdens pilots bewijzen impliciet welke angst en hoop (on)terecht of (on)overbrugbaar zijn. Dit maakt het voor andere medewerkers makkelijker om te gaan met de verandering. Alleen in zo’n situatie wordt sturing op kwantiteit aanvaard.