Marktgerichte strategieën

Marktgerichte strategieën gaan uit van het keuzegedrag van individuen en veranderingen in de economische omgeving.

Het idee is dat mensen en organisaties vanuit de gevolgen die zij voorzien, al dan niet overgaan tot implementeren van innovaties of verbeteringen. Daarbij kan het gaan om financiële en niet-financiële gevolgen. 

Mogelijkheden

  • Het bevorderen van concurrentie om organisaties te prikkelen tot vernieuwingen over te gaan.
  • Het bevorderen van transparantie, bijvoorbeeld prestaties van ziekenhuizen onderling vergelijken en publiceren (‘public reporting’).
  • Financiële vergoedingen voor zorgaanbieders. Bijvoorbeeld via contractering en zorginkoop invloed uitoefenen op de zorgverlening.
  • Financieel risico voor patiënten, bijvoorbeeld verzekerden laten meebetalen aan verrichtingen om te bevorderen dat zij weloverwogen gebruikmaken van de zorg.
  • Spiegelinformatie over organisatorische doelmatigheid, bijvoorbeeld benchmarking om een inefficiënte organisatie te prikkelen om hun efficiency te vergroten.

Enkele bevindingen

  • Meer concurrentie kan helpen om vernieuwingen te ontwikkelen en te implementeren. Dat geldt ook voor het beschermen van organisaties tegen concurrentie. Zij hebben dan meer gelegenheid om tot vernieuwing te komen.
  • Een hogere financiële vergoeding kan leiden tot een groter volume aan verrichtingen die geïmplementeerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de griepprik waartoe veel huisartsen overgingen toen zij daarvoor een vergoeding kregen.
  • Spiegelinformatie kan wellicht helpen om werkprocessen te verbeteren.