Het wordt steeds lastiger om het aantal kwetsbare ouderen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Samenwerking is hier dan ook bittere noodzaak. De zorg moet slimmer: zorgaanbieders in Noordwest-Veluwe werken daarom aan samenwerking op regionaal niveau onder de noemer GezondVeluwe. En dat heeft erg mooie resultaten opgeleverd voor de kwaliteit en kosten van de zorg.

Samenwerken is bittere noodzaak

Het doel van GezondVeluwe is de zorg ontschotten, wat voor hen betekent dat zij de wensen en behoeften van de 150.000 inwoners in de regio centraal stellen. Het netwerk bestaat uit zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, apothekers en gemeenten, met Zilveren Kruis en GGD Noord-Oost Gelderland als toehoorders. Deze partners werken in verschillende coalities samen rond een groep patiënten.


Op verschillende momenten heeft GezondVeluwe regiobeelden opgesteld om te bepalen welke vraagstukken het meest urgent waren. Daaruit zijn coalities rond ouderen, mensen met kanker en andere aandoeningen en mensen met een psychische kwetsbaarheid voortgekomen. Zorgbelang Inclusief vertegenwoordigt het burgerperspectief en neemt deel aan alle belangrijke overleggen. In de nabije toekomst komt daar een coalitie rond preventie bij.

Ouderen beter in beeld

Vanuit de coalitie ouderen zijn de netwerkpartners al enige tijd bezig om zich voor te bereiden op de groeiende groep thuiswonende ouderen die complexe zorg nodig hebben. Zo hebben huisartsenpraktijken een POH speciaal voor ouderen aangesteld. Ook zijn er met verschillende zorgverleners ouderenzorgteams opgezet. Dit helpt de zorgvraag beter in beeld te krijgen en voorkomt ernstige crisissituaties niet. Dit zorgt echter wel voor een hogere werkdruk voor huisartsen. 


De communicatie tussen zorgverleners en patiënten onderling verloopt via OZO-verbindzorg, een centrale omgeving die zorgprofessionals inzicht geeft in het beleid en de bevindingen van collega’s. 

Besparing van 5 miljoen euro

Het effect van de samenwerking wordt voortdurend gemeten en zichtbaar gemaakt voor alle deelnemers via een dashboard. Inmiddels is er al 5 miljoen euro bespaard op de zorgkosten van 75-plussers in de regio. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van referentiegemeenten. 


De kosten voor het netwerk GezondVeluwe, inclusief de projecten, zijn ongeveer €250.000 per jaar. Dit wordt gezamenlijk bekostigd en er zijn prestaties beschikbaar. Wanneer het netwerk tegen grote verschuivingen van zorg binnen de keten aanloopt, gaan ze samen met de zorgverzekeraars op zoek naar oplossingen.

Meer weten?

Voor een uitgebreider nieuwsartikel over dit onderwerp kun je hier verder lezen.