Vermarkten

Nadat uw innovatie het stadium van ontwikkeling – en zo nodig bewijzen – voorbij is, is het tijd om uw innovatie op de markt te brengen.

Om een innovatie te kunnen verkopen, moet er vraag naar zijn. Voor mensen die een geheel nieuw product willen verkopen is het niet altijd makkelijk om die vraagmarkt te vinden. Hoe innovatiever, hoe kleiner de vraagmarkt vaak is. Eenvoudigweg omdat men nog niet bekend is met het product.

Het is dan ook noodzakelijk de juiste marketingtechnieken in te zetten, om zo het product goed in de markt te zetten. Binnen het Nederlandse zorgstelsel is weliswaar sprake van marktwerking, maar die werkt wel op haar eigen manier, met daarbinnen haar eigen wetten en regels. Uitgangspunt van de marktwerking in de zorg is een kwalitatief goede, maar daarnaast ook betaalbare zorg.

Ik heb een product en wil het verkopen

Nadat u uw innovatie heeft beschermd door het aanvragen van patent wilt u zo snel mogelijk het product aan de man brengen. Uiteraard is het van belang om uw onderneming te registreren bij de Kamer van Koophandel, zodat u mee kunt doen in het zakelijke handelsverkeer. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel is een aantal belangrijke wetten te vinden om in deze fase rekening mee te houden.

Wetten en regels in de welzijnszorg

Inschrijven in het handelsregister

Ik zoek een aanbieder om mijn innovatie aan te verkopen

Valt uw innovatie binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan kunt u aankloppen bij een zorgverzekeraar. Is het een innovatie die het bedrijfsproces verbetert, dan is aankloppen bij de aanbieder de meest aangewezen route. Een innovatie die valt onder de Wmo heeft geen prestaties en vergoeding. Wat betreft de financiering is het goed u te realiseren dat niet alle innovaties via zorginstellingen of professionals verlopen. Soms zijn patiënten directe klanten en kunt u dus de consumentenroute bewandelen. Kijk hiervoor eens naar onze animatie over innovatieroutes in de zorg:

Animatie Innovatieroutes in de zorg

Wat wil de zorgverzekeraar

Waar moet ik rekening mee houden als mijn product wordt gebruikt door professionals?

Indien uw product wordt afgenomen door professionals is het belangrijk om rekening te houden met de geldende protocollen en zorgstandaarden. Hoe interfereert uw innovatie in het huidige zorgproces? Vaak is het nog niet zo eenvoudig om uw innovatie in te bedden in een nieuwe richtlijn. Een arts heeft immers weer te maken met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin staat dat deze zich moet houden aan de geldende protocollen en zorgstandaarden. Tot slot is het goed om u te realiseren dat het ook zeker niet altijd nodig is om een richtlijn aan te passen voor een nieuwe innovatie, met name als het gaat om een andere manier van hetzelfde doen.

Richtlijnen, zorgstandaarden en protocollen voor verpleging en verzorging 

Richtlijnen database voor medisch specialisten

NHG-Standaarden

Ik wil aan de slag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek

Wanneer een innovatie afkomstig is uit een wetenschappelijke studie, en de kennis met publiek geld tot stand is gekomen, is het van belang om na te denken over hoe verantwoord om te gaan met het vermarkten van deze kennis. Het proces van het gebruik van deze kennis wordt valorisatie genoemd. Een voorbeeld van valorisatie zijn de zogenaamde spin-offs die vanuit veel universiteiten ontstaan. Er moet worden nagedacht over hoe wetenschappelijke kennis, die veelal is opgedaan vanuit publieke middelen, op een verantwoorde manier wordt verspreid.

NFU rapport over valorisatie van kennis

Terug naar het overzicht van de kennisbank