De regeldruk die zorgprofessionals en cli√ęnten ervaren moet de komende jaren merkbaar verminderen. Het ministerie van VWS heeft daartoe samen met diverse partijen uit de sector het actieplan (Ont)Regel de Zorg opgesteld.

Het actieplan omvat afspraken met verschillende sectoren die ervoor moeten zorgen dat het aantal administratieve handelingen de komende jaren afneemt. Het doel is dat zorgprofessionals hun tijd daadwerkelijk aan pati√ęntenzorg kunnen besteden en daarmee weer meer plezier krijgen in hun werk. De sector gaat volgens de plannen zelf met de afspraken aan de slag, het ministerie van VWS monitort de voortgang. Informatie hierover verschijnt op de website¬†www.ordz.nl.
 

Afschaffen dubbele registraties

Voor de komende drie jaar staat onder meer gepland dat ziekenhuizen stoppen met dubbele registraties en de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging wordt afgeschaft. Ook zullen zorgverzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contacten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg. De verpleeghuiszorg en de GGZ gaan zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers van VWS zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

Onderzoek naar effecten

Het ministerie doet tevens onderzoek of de genomen acties leiden tot een daadwerkelijke daling van de ervaren regeldruk. Met het rijksbrede meetinstrument de merkbaarheidsscan kunnen zorgprofessionals de ervaren regeldruk met zowel een rapportcijfer als in tijdsbesteding per maatregel uitdrukken. Deze meting wordt voor en na individuele maatregelen of afspreken gedaan, zodat het effect daarvan kan worden bepaald. In 2018 voert VWS voor alle sectoren een nulmeting uit. Daarnaast ontwikkelt het ministerie een meetinstrument waarmee op grotere schaal en in algemene zin de door zorgverleners ervaren regeldruk kan worden gevolgd. Na de nulmeting zal periodiek onder zorgverleners worden onderzocht of en in hoeverre zij een daadwerkelijke afname van de regeldruk ervaren. Deze meting gaat over ervaren regeldruk, hetgeen subjectief is.

Experimenteerruimte

Tegelijkertijd is er in het programma de mogelijkheid tot experimenteerruimte. Bijvoorbeeld het regelluw vormgeven van nieuw beleid. Hiervoor wordt van geval tot geval bepaald op welke manier er toch iets te zeggen is over de mate waarin deze acties bijdragen aan het doel van het programma. Bijvoorbeeld door zorgprofessionals in een meer verhalende vorm ervaringen te laten delen.

Campagnes

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg¬†komt voort uit diverse initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontstaan, die de aanzwellende regeldruk in de gezondheidszorg een halt wilden toeroepen. Zo initieerde GGZ Nederland de campagne ‚ÄėMinder regelgeste meer zorg‚Äô, kwamen de huisartsen drie jaar geleden met het manifest Het Roer moet Om en organiseerde¬†de VvAA onder de naam (Ont)Regel de Zorg¬†vanaf vorig jaar schrap- en verbetersessies, waar meer dan tweehonderd zorgprofessionals en andere betrokken uit diverse sectoren hebben deelgenomen.